Pravidla soutěže

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook nebo Instagram. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže a ne elektronické sociální síti Facebook nebo Instagram.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na facebookové nebo instagramové stránce IONICKISS Česká Republika (dále jen „soutěž“):

1. Vyhlašovatel soutěže

1.1. Vyhlašovatelem soutěže je společnost FIRST STEP CONSULTING CZ s.r.o., IČ: 087 54 039 se sídlem: Korunní 2569/108, 102 00 Praha 10 - Vinohrady, zapsané u Městského soudu v Praze, sp. Zn. C 324573 dále jen „vyhlašovatel“. 

2. Doba trvání soutěže

2.1. Doba trvání soutěže je stanovena vždy v záložce dané soutěže na facebookové nebo instagramové stránce IONICKISS Česká Republika.

3. Podmínky účasti

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen "soutěžící").

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajištujících průběh soutěže a jim blízké osoby.

3.3. Podmínkou účasti v soutěži je odeslání odpovědi na soutěžní otázku.

3.4. Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

3.5. Vyhlašovatel do 7 dnů od vyhlášení vítěze odešle vítězi cenu a to na adresu, kterou soutěžící uvedl při odeslání odpovědi do soutěže.

3.6. Soutěžící musí na sociální síti Facebook nebo Instagram vystupovat pod svým pravým jménem.

3.7. Soutěžící může z 1 IP adresy zaslat vždy jen jednu odpověď v rámci jedné soutěže.

3.8. Soutěžící dává souhlas, že jeho e-mailovou adresu může vyhlašovatel zařadit do své databáze kontaktů a zasílat komerční sdělení

4. Cena pro výherce

4.1. Cena pro vítěze vždy specifikovaná na záložce k dané soutěži na facebookové nebo instagramové stránce IONICKISS Česká Republika.

4.2. Výhru nelze převádět na jiné osoby.

4.3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

4.4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli. 

5. Osobní údaje

5.1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.

5.2. Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám.

5.3. Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, iniciál příjmení a obce, v níž má bydliště.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

6.2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

6.4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího.

6.5. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Meta Platforms, Inc. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Meta Platforms, Inc.